Status prawny KMP Skierniewice - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny KMP Skierniewice

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. na obszarze województwa, organami administracji rządowej, właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:
1.     Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:
a)    wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b)    wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
2.      Komendant Powiatowy (Miejski) Policji,
3.      Komendant Komisariatu Policji.
 
A.    Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji, po zasięgnięciu opinii Wojewody.
B.     Komendant Wojewódzki Policji oraz Komendant Powiatowy (Miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania.
C.    Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Powiatowy (Miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a Komendant Komisariatu Policji - przy pomocy komisariatu.
D.    Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 18.01.2012
Data modyfikacji 21.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Skierniewicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Skierniewice
Osoba udostępniająca informację:
KMP Skierniewice
Osoba modyfikująca informację:
KMP Skierniewice
do góry